راز خوشمزگی جُـمانه

آرد جو

شهد توت

جوانه گندم

شیره خرما